Triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2022-2023

Thứ năm - 30/06/2022 23:01
Căn cứ Công văn số 1496/BGDĐT-GDTrH ngày 19/4/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2022-2023 và vận dụng Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 của Bộ GDĐT về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục (KHGD) của nhà trường (Công văn 5512). Sở GDĐT hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện chương trình GDPT năm học 2022-2023
I. Xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường
1.1. Đối với lớp 6, lớp 7 và lớp 10: Xây dựng và tổ chức thực hiện KHGD của nhà trường được thực hiện theo Công văn 5512; Việc xây dựng KHGD của tổ chuyên môn; KHGD và kế hoạch bài dạy (KHBD) của giáo viên (theo các phụ lục đính kèm).
1.2. Đối với các lớp còn lại: Xây dựng và tổ chức thực hiện KHGD của nhà trường phù hợp với điều kiện thực tiễn, đáp ứng yêu cầu thực hiện hiệu quả các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh; phát huy tính chủ động, sáng tạo của tổ chuyên môn và giáo viên trong việc xây KHGD của tổ chuyên môn; KHGD và KHBD của giáo viên([1]).
II. Tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018
Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (CT GDPT 2018) được xây dựng theo hướng mở, trong đó quy định tổng số tiết trong một năm học cho mỗi môn học, hoạt động giáo dục (HĐGD). Nhà trường chủ động bố trí thời gian triển khai KHGD các môn học và HĐGD trong năm học bảo đảm tính khoa học, sư phạm, không gây áp lực đối với học sinh; lưu ý việc tổ chức triển khai KHGD một số môn học, HĐGD sau:
1. Đối với lớp 6, lớp 7
1.1. Môn Lịch sử và Địa lí
a) Chương trình môn Lịch sử và Địa lí bao gồm phân môn Lịch sử và phân môn Địa lí, mỗi phân môn được thiết kế theo mạch nội dung riêng, trong đó nhiều nội dung dạy học liên quan được bố trí gần nhau để hỗ trợ nhau; nội dung Lịch sử tích hợp trong những phần phù hợp của nội dung Địa lí và nội dung Địa lí tích hợp trong những phần phù hợp của nội dung Lịch sử. Căn cứ tình hình đội ngũ giáo viên của nhà trường, hiệu trưởng phân công giáo viên dạy học các nội dung của chương trình phù hợp với năng lực chuyên môn của giáo viên. Nhà trường cần chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để giáo viên đáp ứng yêu cầu về chuyên môn đảm nhận việc dạy học toàn bộ chương trình môn học.
b) Kế hoạch dạy học môn học được xây dựng theo từng phân môn Lịch sử và phân môn Địa lí, mỗi phân môn được bố trí dạy học đồng thời trong từng học kì. Đối với các chủ đề chung ở lớp 7, hiệu trưởng phân công giáo viên có năng lực chuyên môn phù hợp để dạy học chủ đề chung.
c) Việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên được thực hiện trong quá trình dạy học theo từng phân môn. Bài kiểm tra, đánh giá định kì được xây dựng bao gồm nội dung phân môn Lịch sử và phân môn Địa lí theo tỉ lệ phù hợp với nội dung và thời lượng dạy học của mỗi phân môn đến thời điểm kiểm tra, đánh giá. Giáo viên được phân công dạy học chủ đề chung, chịu trách nhiệm việc kiểm tra, đánh giá chủ đề chung (gồm đánh giá thường xuyên và định kì).
1.2. Môn Khoa học tự nhiên
a) Chương trình môn Khoa học tự nhiên bao gồm các chủ đề: Chất và sự biến đổi của chất, Vật sống, Năng lượng và sự biến đổi, Trái Đất và bầu trời. Các chủ đề được sắp xếp chủ yếu theo logic tuyến tính, có kết hợp ở mức độ nhất định với cấu trúc đồng tâm, đồng thời có một số chủ đề liên môn, tích hợp nhằm hình thành các nguyên lí, quy luật chung của thế giới tự nhiên. Căn cứ tình hình đội ngũ giáo viên của nhà trường, hiệu trưởng phân công giáo viên dạy học các chủ đề (nhất là các chủ đề chung) phù hợp với năng lực chuyên môn của giáo viên. Nhà trường cần chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để giáo viên đáp ứng yêu cầu về chuyên môn đảm nhận việc dạy học các chủ đề hoặc toàn bộ chương trình môn học.
b) Kế hoạch dạy học môn học được xây dựng phù hợp với logic sắp xếp các chủ đề của chương trình môn học và điều kiện tổ chức dạy học của nhà trường.
c) Việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong mỗi học kì được thực hiện trong quá trình dạy học môn học theo kế hoạch. Bài kiểm tra, đánh giá định kì được xây dựng gồm nội dung của các chủ đề đã thực hiện theo kế hoạch dạy học, bảo đảm tỉ lệ phù hợp với nội dung và thời lượng dạy học đến thời điểm kiểm tra, đánh giá.
1.3. Nội dung giáo dục của địa phương
a) Nội dung giáo dục của địa phương bao gồm những vấn đề cơ bản về văn hoá, lịch sử, địa lí, kinh tế, xã hội, môi trường, hướng nghiệp,... của địa phương. Căn cứ vào nội dung giáo dục của địa phương, hiệu trưởng phân công giáo viên dạy học các chủ đề phù hợp với năng lực của giáo viên.
b) Kế hoạch dạy học Nội dung giáo dục của địa phương được xây dựng theo từng chủ đề phù hợp với điều kiện tổ chức dạy học của nhà trường và kế hoạch dạy học các môn học có liên quan, tạo thuận lợi cho học sinh liên hệ, vận dụng những nội dung kiến thức đã học trong các môn học với thực tiễn tại địa phương.
c) Giáo viên dạy học chủ đề nào thực hiện việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên đối với chủ đề đó theo kế hoạch. Bài kiểm tra, đánh giá định kì được xây dựng phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường, nội dung kiểm tra, đánh giá bao gồm nội dung các chủ đề đã dạy học đến thời điểm kiểm tra, đánh giá.
1.4. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
a) Chương trình Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp bao gồm các nội dung hoạt động được tổ chức trong và ngoài nhà trường với các hình thức hoạt động Sinh hoạt dưới cờ, Sinh hoạt lớp, HĐGD theo chủ đề và Hoạt động câu lạc bộ. Căn cứ vào điều kiện thực tế của nhà trường, hiệu trưởng phân công cán bộ quản lý, giáo viên đảm nhận việc tổ chức thực hiện các hoạt động phù hợp với năng lực của cán bộ quản lý, giáo viên.
b) Kế hoạch tổ chức các hoạt động được xây dựng phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường; tăng cường phối hợp với cha mẹ học sinh, chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan để tổ chức cho học sinh thực hiện các hoạt động trong và ngoài nhà trường.
c) Cán bộ quản lý, giáo viên được phân công tổ chức hoạt động nào thực hiện việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên đối với hoạt động đó theo kế hoạch. Bài kiểm tra, đánh giá định kì được xây dựng phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường, nội dung kiểm tra, đánh giá bao gồm nội dung các hoạt động đã thực hiện đến thời điểm kiểm tra, đánh giá.
1.5. Môn Nghệ thuật
a) Chương trình môn Nghệ thuật gồm 02 nội dung Âm nhạc, Mĩ thuật. Việc tổ chức dạy học cần lưu ý bố trí dạy học đồng thời các nội dung bảo đảm tương đương về thời lượng trong từng học kì.
b) Kế hoạch dạy học môn học được xây dựng phù hợp với điều kiện tổ chức dạy học của nhà trường và KHGD của giáo viên.
c) Việc kiểm tra, đánh giá: Mỗi nội dung Âm nhạc, Mĩ thuật chọn 01 kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong từng học kì; khuyến khích thực hiện kiểm tra, đánh giá định kì thông qua bài thực hành, sản phẩm học tập hoặc dự án học tập. Bài kiểm tra, đánh giá định kì bao gồm hai nội dung Âm nhạc, Mĩ thuật được thực hiện riêng theo từng nội dung tương tự như môn học đánh giá bằng nhận xét; kết quả bài kiểm tra, đánh giá định kì được đánh giá mức Đạt khi cả hai nội dung Âm nhạc, Mĩ thuật được đánh giá mức Đạt.
2. Đối với lớp 10
2.1. Xây dựng các tổ hợp môn học và cụm chuyên đề học tập lựa chọn
a) Mỗi trường THPT xây dựng một số tổ hợp môn học lựa chọn gồm 05 môn học được chọn từ 03 nhóm môn học lựa chọn trong chương trình([2]) (mỗi nhóm chọn ít nhất 01 môn học); vừa đáp ứng nhu cầu của học sinh vừa bảo đảm phù hợp với điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của nhà trường, dựa trên kết quả khảo sát nhu cầu học tập của học sinh và đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. Nhà trường công khai các tổ hợp môn học lựa chọn trong phương án tuyển sinh và tăng cường công tác tư vấn hướng nghiệp giúp học sinh lựa chọn môn học phù hợp.
b) Xây dựng các cụm chuyên đề học tập lựa chọn phải phù hợp với định hướng nghề nghiệp; học sinh chỉ được chọn cụm chuyên đề trong các môn học bắt buộc và các môn học đã lựa chọn.
c) Đối với các môn học có nhiều nội dung lựa chọn (Công nghệ, Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Mĩ thuật) nhà trường xây dựng các phương án phù hợp với điều kiện tổ chức dạy học để học sinh lựa chọn.
d) Trường hợp đặc biệt, học sinh có nguyện vọng chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập, học sinh làm đơn đề nghị có sự xác nhận của cha mẹ, hiệu trưởng xem xét quyết định và báo cáo Sở GDĐT.
2.2. Môn học tự chọn
Khuyến khích các cơ sở giáo dục trung học triển khai dạy học các môn tự chọn khi nhà trường có điều kiện về đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.
2.3. Nội dung giáo dục của địa phương và Hoạt động trải nghiệm hướng
nghiệp: Thực hiện như mục 1.3 và 1.4 của phần II.

III. Tổ chức thực hiện
1. Phòng GDĐT
a) Triển khai thực hiện nghiêm túc hướng dẫn này; tăng cường công tác kiểm tra, tư vấn, đánh giá rút kinh nghiệm, điều chỉnh kịp thời việc xây dựng và tổ chức thực hiện KHGD nhà trường; việc phân công giáo viên dạy học các môn học và HĐGD.
b) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai đầy đủ tập huấn cán bộ quản lý và giáo viên các mô đun triển khai CT GDPT 2018 theo kế hoạch của Sở GDĐT, bảo đảm cho cán bộ quản lý, giáo viên hiểu rõ hơn về CT GDPT 2018.
c) Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc làm tốt công tác thông tin truyền thông để học sinh, cha mẹ học sinh hiểu rõ quy định về chương trình giáo dục trong giai đoạn định hướng nghề nghiệp ở cấp THPT, tư vấn, hỗ trợ học sinh trong việc lựa chọn tổ hợp môn học và chuyên đề học tập.
d) Chỉ đạo các trường THCS có học sinh lớp 9 trên địa bàn phối hợp với các trường THPT tổ chức khảo sát nhu cầu học tập các môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập của học sinh lớp 9 khi được vào học lớp 10.
2. Đơn vị trực thuộc Sở GDĐT
a) Triển khai thực hiện nghiêm túc hướng dẫn này; tổ chức xây dựng và ban hành KHGD của nhà trường chi tiết, khả thi; chỉ đạo tổ/nhóm chuyên môn nghiên cứu, đề xuất giải pháp triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường.
b) Tổ chức triển khai đầy đủ tập huấn cán bộ quản lý và giáo viên các mô đun triển khai CT GDPT 2018 theo kế hoạch của Sở GDĐT, bảo đảm cho cán bộ quản lý, giáo viên hiểu rõ hơn về CT GDPT 2018.
c) Xây dựng kế hoạch, làm tốt công tác thông tin truyền thông để học sinh, cha mẹ học sinh hiểu rõ quy định về chương trình giáo dục trong giai đoạn định hướng nghề nghiệp ở cấp THPT, tư vấn, hỗ trợ học sinh trong việc lựa chọn tổ hợp môn học và chuyên đề học tập.
d) Phối hợp với Phòng GDĐT tổ chức khảo sát nhu cầu học tập các môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập của học sinh lớp 9 nếu các em được vào học lớp 10. Trên cơ sở nhu cầu học tập của học sinh và điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, nhà trường xây dựng các tổ hợp môn học phù hợp. Tăng cường công tác tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ giúp học sinh trong việc lựa chọn tổ hợp môn học.
* Lưu ý: Công văn này thay thế Công văn số 1121/SGDĐT-GDTrH-TX&CN ngày 13/8/2021 của Sở GDĐT về việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2021-2022.
 

([1]) Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện để tiệm cận với CT GDPT 2018 sẽ triển khai theo lộ trình vào các năm học tiếp theo.
([2]) Nhóm môn khoa học xã hội: Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật; Nhóm môn khoa học tự nhiên: Vật lí, Hóa học, Sinh học; Nhóm môn công nghệ và nghệ thuật: Công nghệ, Tin học, Âm nhạc, Mĩ thuật.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Giới thiệu về Website

Website cá nhân cung cấp thông tin hỗ trợ giáo viên trung học tỉnh Đồng Tháp thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018

Đăng nhập hệ thống LMS
Thống kê
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay487
  • Tháng hiện tại4,653
  • Tổng lượt truy cập712,599
Đăng nhập
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây