Kế hoạch tập huấn sử dụng SGK lớp 9, lớp 12 năm học 2024-2025 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Thứ ba - 11/06/2024 09:11
1. Hình thức tập huấn
Tập huấn được tổ chức với hình thức trực tuyến qua hệ thống Hội nghị truyền hình (qua phần mềm Zoom Cloud Meeting).
2. Nội dung, thời gian, thành phần, địa điểm
2.1. Nội dung
- Tập huấn sử dụng SGK lớp 9, lớp 12 được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phê duyệt tại: Quyết định số 425/QĐ-UBND-HC ngày 26 tháng 5 năm 2024 phê duyệt danh mục SGK lớp 6, lớp 7, lớp 8 và lớp 9 sử dụng tại các CSGD phổ thông kể từ năm học 2024 – 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Quyết định số 426/QĐ-UBND-HC ngày 26 tháng 5 năm 2024 phê duyệt danh mục SGK lớp 10, lớp 11 và lớp 12 sử dụng tại các CSGD phổ thông, giáo dục thường xuyên kể từ năm học 2024 – 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
- Quán triệt việc nghiên cứu, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT) 2018 đối với CBQL giáo dục và GV dạy lớp 9, lớp 12 năm học 2024 - 2025.
2.2. Thời gian, địa điểm, thành phần
2.2.1. Thời gian
Từ ngày 08 tháng 7 năm 2024 đến 26 tháng 7 năm 2024 (lịch tập huấn các bộ SGK chi tiết tại Phụ lục I lịch tập huấn cho từng môn, từng khối lớp kèm theo)
2.2.2. Địa điểm, thành phần cụ thể  như sau:
- Địa điểm:
+ Điểm cầu chính đặt tại các NXB: Đại diện NXB, nhóm tác giả, báo cáo viên các SGK được UBND Tỉnh phê duyệt.
+ Điểm cầu Sở GDĐT: Lãnh đạo Sở GDĐT, Lãnh đạo và chuyên viên phòng Giáo dục Trung học và Thường xuyên;
+ Đối với tập huấn sử dụng SGK lớp 12: bố trí các điểm cầu tại các trường THCS – THPT, THPT và các Trung tâm GDTX, Riêng trường THPT Đỗ  Công Tường tập huấn chung với trường THPT thành phố Cao Lãnh.
+ Đối với tập huấn sử dụng SGK lớp 9: Phòng GDĐT bố trí các điểm cầu thích hợp tại các trường THCS trên địa bàn huyện, thành phố tạo sự thuận lợi cho GV khi di chuyển và thuận lợi cho công tác quản lý
Lưu ý:
- CBQL, GV phải tham dự tập huấn sử dụng SGK tại cơ sở giáo dục.
- Tại mỗi điểm cầu phải bố trí số điểm kết nối[1] trực tuyến tương ứng với số môn tập huấn mỗi ngày.
- GV cấp THCS của các trường THCS-THPT tập huấn tại địa điểm do phòng GDĐT bố trí.
- Thành phần:
+ Tất cả GV dự kiến được phân công giảng dạy lớp 9, lớp 12 năm học 2024-2025 (trừ các trường hợp: GV chuẩn bị nghỉ hưu từ năm học 2024-2025, GV đang nghỉ theo chế độ theo quy định, hoặc các trường hợp bất khả kháng khác….).
+ Tất cả CBQL (dự theo chuyên môn và Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp);
+ Đơn vị được đặt điểm cầu trực tuyến phân công CBQL quản lý lớp tập huấn.

 
 

LỊCH TẬP HUẤN SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA
LỚP 9, LỚP 12 NĂM HỌC 2024-2025
GIÁO VIÊN THAM GIA TẬP HUẤN THEO DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐƯỢC TRƯỜNG LỰA CHỌN

1. SÁCH GIÁO KHOA CHÂN TRỜI SÁNG TẠO VÀ KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG
1.1. Lịch chi tiết
Ngày Lớp 9 Lớp 12
08/7
(Thứ Hai)
Toán; Hoạt động trãi nghiệm, Hướng nghiệp Ngữ văn; Vật lí; Tin học (Tin học ứng dụng)
09/7
(Thứ Ba)
Lịch sử và Địa lí; Công nghệ; Âm nhạc Tin học (Khoa học máy tính); Giáo dục thể chất; Công nghệ (Lâm nghiệp)
10/7
(Thứ Tư)
Ngữ văn, Tin học Toán; Địa lí; Hoạt động trãi nghiệm, Hướng nghiệp; Mĩ thuật
11/7
(Thứ Năm)
Giáo dục thể chất; Mĩ thuật Giáo dục Kinh tế và Pháp luật; Sinh học; Âm nhạc
12/7
(Thứ Sáu)
Khoa học tự nhiên; Giáo dục công dân Lịch sử; Hoá học; Công nghệ (Điện, Điện tử)
13/7
(Thứ bảy)
Tiếng Anh 9 – Global Success
(Buổi Sáng)
Tiếng Anh 12 – Global Success
(Buổi Chiều)
17/7
(Thứ Tư)
  Ngữ Văn
  Ghi chú:
Mỗi tên sách thực hiện tập huấn 1 ngày (trừ môn Tiếng Anh).
Thời gian thực hiện hàng ngày: Sáng từ 8h00 đến 11h30; Chiều từ 13h30 đến 17h00.
 Theo lịch, mỗi tên sách (đã được Bộ trưởng bộ GDĐT phê duyệt) sẽ được triển khai thực hiện song song đồng thời cho cả hai bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”“Chân trời sáng tạo”.
  1.2. Đường link kết nối và học liệu số
          Xem chi tiết phụ lục II đính kèm
         
          2. SÁCH CÁNH DIỀU
          2.1. Lịch chi tiết
          Lịch tập huấn sách giáo khoa lớp 9
Ngày Buổi Môn
09/7
(Thứ Ba)
Sáng Khoa học tự nhiên; Giáo dục thể chất
Chiều Khoa học tự nhiên
10/7
(Thứ Tư)
Sáng  
Chiều Hoạt động trãi nghiệm, Hướng nghiệp
11/7
(Thứ Năm)
Sáng Công nghệ
Chiều  
12/7
(Thứ Sáu)
Sáng Lịch sử và Địa lí (Phần Lịch sử), Mĩ thuật
Chiều Lịch sử và Địa lí (Phần Địa lí)
          Lịch tập huấn sách giáo khoa lớp 12
Ngày Buổi Môn
09/7
(Thứ Ba)
Sáng Tin học (Tin học ứng dụng); Vật lí; Ngữ văn
Chiều Tin học (Khoa học máy tính)
10/7
(Thứ Tư)
Sáng Địa lí; Công nghệ 12 (Lâm nghiệp - Thuỷ sản);
Chiều Công nghệ 12 (Điện - Điện tử);
11/7
(Thứ Năm)
Sáng Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Giáo dục Kinh tế và Pháp luật.
Chiều Sinh học; Giáo dục quốc phòng và an ninh
12/7
(Thứ Sáu)
Sáng Hóa học; Toán
Chiều Toán, Giáo dục thể chất, Lịch sử
23/7
(Thứ Ba)
Sáng Ngữ văn
Chiều Ngữ văn

          2.2. Đường link kết nối và học liệu số
          Xem chi tiết phụ lục II đính kèm
          Riêng môn Tiếng Anh Sở GDĐT sẽ gửi đường link riêng (trước ít nhất 03 ngày diễn ra tập huấn)
          3. Sách giáo khoa Tiếng Anh của Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam
          Sở GDĐT sẽ gửi thông tin và đường dẫn (link) tập huấn SGK Tiếng Anh lớp 9, lớp 12 qua email trước ít nhất 03 ngày diễn ra tập huấn để giáo viên kết nối bằng kết nối cá nhân. Thời lượng dự kiến 01 buổi, thời gian dự kiến từ 8 – 12/7/2024.
          4. Sách giáo khoa Tiếng Anh của Công ty VPBOX
          Sở GDĐT sẽ gửi thông tin và đường dẫn (link) tập huấn SGK Tiếng Anh lớp 9 qua email trước ít nhất 03 ngày diễn ra tập huấn để giáo viên kết nối bằng kết nối cá nhân. Thời lượng dự kiến 01 buổi, thời gian dự kiến từ 8 – 12/7/2024.
 
 
ĐƯỜNG LINK KẾT NỐI VÀ HỌC LIỆU SỐ PHỤC VỤ TẬP HUẤN SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9, LỚP 12 NĂM HỌC 2024-2025          A. SÁCH NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
          I. LỚP 9
          1. BỘ SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG
     Link truy cập học liệu: https://nxbgdvn.vn/tai-lieu-sgk-lop9
          Thời gian: Buổi sáng từ 8h00 đến 11h30; Buổi chiều từ 13h30 đến 17h00
 
Ngày SGK môn Link
Thứ 2 Toán 9 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-toan9-kntt
HĐTN, HN 9 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-hdtnhn9-kntt
Thứ 3 LS & ĐL 9 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-lsdl9-kntt
Công nghệ 9 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-congnghe9-kntt
Âm nhạc 9 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-amnhac9-kntt
Thứ 4 Ngữ văn 9 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-nguvan9-kntt
Tin học 9 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-tinhoc9-kntt
Thứ 5 Giáo dục TC 9 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-gdtc9-kntt
Mĩ thuật 9 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-mithuat9-kntt
Thứ 6 KHTN 9 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-khtn9-kntt
Giáo dục CD 9 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-gdcd9-kntt
Hotline hỗ trợ trực tuyến:  0981.63.1945 - 0982.336.503 - 0983.675.718
 


          2. BỘ SÁCH: CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
          Link truy cập học liệu: https://nxbgdvn.vn/tai-lieu-sgk-lop9
          Thời gian: Buổi sáng từ 8h00 đến 11h30; Buổi chiều từ 13h30 đến 17h00
 
Ngày SGK môn Link
Thứ 2 Toán 9 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-toan9-ctst
HĐTN, HN 9
(Bản 1)
https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-hdtnhn9-b1-ctst
HĐTN, HN 9
(Bản 2)
https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-hdtnhn9-b2-ctst
Thứ 3 LS & ĐL 9 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-lsdl9-ctst
Công nghệ 9 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-congnghe9-ctst
Âm nhạc 9 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-amnhac9-ctst
Thứ 4 Ngữ văn 9 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-nguvan9-ctst
Tin học 9 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-tinhoc9-ctst
Thứ 5 Giáo dục TC 9 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-gdtc9-ctst
Mĩ thuật 9
(Bản 1)
https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-mithuat9-b1-ctst
Mĩ thuật 9
(Bản 2)
https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-mithuat9-b2-ctst
Thứ 6 KHTN 9 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-khtn9-ctst
Giáo dục CD 9 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-gdcd9-ctst
          Hotline hỗ trợ trực tuyến:  0981.63.1945 - 0982.336.503 - 0983.675.718
 

          II. LỚP 12
          1. BỘ SÁCH: KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG
          Link truy cập học liệu số: https://nxbgdvn.vn/tai-lieu-sgk-lop12
          Thời gian: Buổi sáng từ 8h00 đến 11h30; Buổi chiều từ 13h30 đến 17h00
 
Ngày SGK môn Link
Thứ 2 Ngữ văn 12 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-nguvan12-kntt
Vật lí 12 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-vatli12-kntt
Tin học 12
(THƯD)
https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-tinhoc12-kntt
Thứ 3 Tin học 12
(KHMT)
https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-tinhoc12-kntt
Công nghệ 12
(Nông nghiệp)
https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-congnghe12-kntt
Giáo dục TC 12
(Buổi sáng)
https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-gdtc12-kntt
Thứ 4 Toán 12 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-toan12-kntt
Địa lí 12 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-diali12-kntt
HĐTN, HN 12 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-hdtnhn12-kntt
Mĩ thuật 12 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-mithuat12-kntt
Thứ 5 GD KT&PL 12 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-gdktpl12-kntt
Sinh học 12 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-sinhhoc12-kntt
Âm nhạc 12 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-amnhac12-kntt
Thứ 6 Lịch sử 12 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-lichsu12-kntt
Hoá học 12 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-hoahoc12-kntt
Công nghệ 12
(Công nghiệp)
https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-congnghe12-kntt
GD QP&AN 12 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-gdqpan12-kntt
          Hotline hỗ trợ trực tuyến:  0981.63.1945 - 0982.336.503 - 0983.675.718
 

          2. BỘ SÁCH: CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
          Link truy cập học liệu số: https://nxbgdvn.vn/tai-lieu-sgk-lop12
          Thời gian: Buổi sáng từ 8h00 đến 11h30; Buổi chiều từ 13h30 đến 17h00
 
Ngày SGK môn Link
Thứ 2 Ngữ văn 12 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-nguvan12-ctst
Vật lí 12 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-vatli12-ctst
Tin học 12
(THƯD)
https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-tinhoc12-ctst
Thứ 3 Tin học 12
(KHMT)
https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-tinhoc12-ctst
Giáo dục TC 12
(Buổi chiều)
https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-gdtc12-kntt
Thứ 4 Toán 12 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-toan12-ctst
Địa lí 12 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-diali12-ctst
HĐTN, HN 12
(Bản 1)
https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-hdtnhn12-b1-ctst
HĐTN, HN 12
(Bản 2)
https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-hdtnhn12-b2-ctst
Thứ 5 GD KT&PL 12 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-gdktpl12-ctst
Sinh học 12 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-sinhhoc12-ctst
Âm nhạc 12 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-amnhac12-ctst
Thứ 6 Lịch sử 12 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-lichsu12-ctst
Hoá học 12 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-hoahoc12-ctst
Hotline hỗ trợ trực tuyến:  0981.63.1945 - 0982.336.503 - 0983.675.718
 
 

          B. SÁCH CÁNH DIỀU
          I. LỚP 9
Ngày Buổi Môn Link, ID, MK zoom/
Hội trường
Thời gian
test zoom
9/7 Sáng
(8h-11h30)
Khoa học tự nhiên 9 https://us06web.zoom.us/j/84936105400?pwd=K1MfeMuUopfn2Nb5pVpBdpPNaM6I3G.1
ID cuộc họp: 849 3610 5400
Mật mã: 123456
10-11h ngày 05.07
Sáng
(8h-11h30)
Giáo dục thể chất 9 https://us06web.zoom.us/j/84695417009?pwd=D7BGXX3gDV68nspE2ZgrfInpG0lZCc.1
ID cuộc họp: 846 9541 7009
Mật mã: 123456
10-11h ngày 05.07
Chiều
(13h30-17h00)
Khoa học tự nhiên 9 https://us06web.zoom.us/j/84936105400?pwd=K1MfeMuUopfn2Nb5pVpBdpPNaM6I3G.1
ID cuộc họp: 849 3610 5400
Mật mã: 123456
10-11h ngày 05.07
10/7 Chiều
(13h30-17h00)
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 9 https://us06web.zoom.us/j/83834998982?pwd=Oqm3k6h0BL05e5KkyHAxNnf00BWl0g.1
ID cuộc họp: 838 3499 8982
Mật mã: 123456
14-15h ngày 05.07
11/7 Sáng
(8h-9h30)
Công nghệ 9
Phần 1: Định hướng nghề nghiệp và Modul 1
https://us06web.zoom.us/j/82613044385?pwd=uyEKWgBFnYqiU2UXaaafK4ixiRsUQP.1
ID cuộc họp: 826 1304 4385
Mật mã: 123456
15-16h ngày 05.07
Sáng
(9h45-11h30)
Công nghệ 9
Phần 2: Modul 2, 3
https://us06web.zoom.us/j/82613044385?pwd=uyEKWgBFnYqiU2UXaaafK4ixiRsUQP.1
ID cuộc họp: 826 1304 4385
Mật mã: 123456
15-16h ngày 05.07
12/7 Sáng
(8h-11h30)
Lịch sử và Địa lí 9 (Phần Lịch sử) https://us06web.zoom.us/j/85425935857?pwd=lwC3EauUiLkjRLWbolZhjgpkzOTxXI.1
ID cuộc họp: 854 2593 5857
Mật mã: 123456
16-17h ngày 05.07
Sáng
(8h-11h30)
Mĩ thuật 9 https://us06web.zoom.us/j/88279026793?pwd=9CEZQSZ61g6cvJLZ4ww44swbDeBQFe.1
ID cuộc họp: 882 7902 6793
Mật mã: 123456
16-17h ngày 05.07
Chiều
(13h30-17h00)
Lịch sử và Địa lí 9 (Phần Địa lí) https://us06web.zoom.us/j/85425935857?pwd=lwC3EauUiLkjRLWbolZhjgpkzOTxXI.1
ID cuộc họp: 854 2593 5857
Mật mã: 123456
16-17h ngày 05.07
          - Khi cần liên hệ về thời khoá biểu: Bà Phí Thị Thu Phương - Cán bộ Công ty VEPIC, ĐT: 0377 607 075
          - Khi cần liên hệ về kĩ thuật phòng zoom: Ông Trịnh Sỹ Tới - Cán bộ Công ty VEPIC, ĐT: 0969 799 153
     - Học liệu số: https:www.hoc10.vn (truy cập vào có đủ bộ sách Cánh Diều)
          II. LỚP 12
Ngày Buổi Môn Link, ID, MK zoom/
Hội trường
Thời gian
test zoom
9/7 Sáng
(8h-11h30)
Tin học 12 (Tin học ứng dụng) https://us06web.zoom.us/j/85394000533?pwd=7GaYHWomLs7HwIXFOvPE2QC0BQNOjt.1
ID cuộc họp: 853 9400 0533
Mật mã: 123456
10-11h ngày 05.07
Sáng
(8h-11h30)
Vật lí 12 https://us06web.zoom.us/j/83833159399?pwd=4VdUPGsfzRWQ6DRcbrD60jk9otz1Qm.1
ID cuộc họp: 838 3315 9399
Mật mã: 123456
10-11h ngày 05.07
Chiều
(13h30-17h00)
Tin học 12 (Khoa học máy tính) https://us06web.zoom.us/j/85394000533?pwd=7GaYHWomLs7HwIXFOvPE2QC0BQNOjt.1
ID cuộc họp: 853 9400 0533
Mật mã: 123456
10-11h ngày 05.07
10/7 Sáng
(8h-11h30)
Địa lí 12 https://us06web.zoom.us/j/87343016260?pwd=33rqS5r4nhDajaKIEvVb1KR8uJG42z.1
ID cuộc họp: 873 4301 6260
Mật mã: 123456
14-15h ngày 05.07
Sáng
(8h-11h30)
Công nghệ 12 (Lâm nghiệp - Thuỷ sản) https://us06web.zoom.us/j/87632677496?pwd=xBuFBXwDqMxV2qTkcYbWGDA2wSHfbU.1
ID cuộc họp: 876 3267 7496
Mật mã: 123456
14-15h ngày 05.07
Chiều
(13h30-17h00)
Công nghệ 12 (Điện - Điện tử) https://us06web.zoom.us/j/87343016260?pwd=33rqS5r4nhDajaKIEvVb1KR8uJG42z.1

ID cuộc họp: 873 4301 6260
Mật mã: 123456
14-15h ngày 05.07
11/7 Sáng
(8h-11h30)
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 12 https://us06web.zoom.us/j/81890923319?pwd=2nMXav9OsgbUMDYHs0rDytIq111Mre.1

ID cuộc họp: 818 9092 3319
Mật mã: 123456
15-16h ngày 05.07
Sáng
(8h-11h30)
Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 12 https://us06web.zoom.us/j/84074955589?pwd=F1njB52BDHUoVz0957gExN2aWL51bm.1

ID cuộc họp: 840 7495 5589
Mật mã: 123456
15-16h ngày 05.07
Chiều
(13h30-17h00)
Sinh học 12 https://us06web.zoom.us/j/81890923319?pwd=2nMXav9OsgbUMDYHs0rDytIq111Mre.1
ID cuộc họp: 818 9092 3319
Mật mã: 123456
15-16h ngày 05.07
Chiều
(13h30-17h00)
Giáo dục quốc phòng và an ninh 12 https://us06web.zoom.us/j/84074955589?pwd=F1njB52BDHUoVz0957gExN2aWL51bm.1
ID cuộc họp: 840 7495 5589
Mật mã: 123456
15-16h ngày 05.07
12/7 Sáng
(8h-11h30)
Hoá học 12 https://us06web.zoom.us/j/82750034114?pwd=mosRmes1QQZmn8XwwMqpogG6w7Y1pf.1
ID cuộc họp: 827 5003 4114
Mật mã: 123456
16-17h ngày 05.07
Sáng
(8h-11h30)
Toán 12 https://us06web.zoom.us/j/82026583805?pwd=ryoDqnXipxT5WeCLrDhK6rWrejQqdv.1
ID cuộc họp: 820 2658 3805
Mật mã: 123456
16-17h ngày 05.07
Chiều
(13h30-17h00)
Lịch sử 12 https://us06web.zoom.us/j/82750034114?pwd=mosRmes1QQZmn8XwwMqpogG6w7Y1pf.1
ID cuộc họp: 827 5003 4114
Mật mã: 123456
16-17h ngày 05.07
Chiều
(13h30-17h00)
Toán 12 https://us06web.zoom.us/j/82026583805?pwd=ryoDqnXipxT5WeCLrDhK6rWrejQqdv.1
ID cuộc họp: 820 2658 3805
Mật mã: 123456
16-17h ngày 05.07
Chiều
(13h30-17h00)
Giáo dục thể chất 12 https://us06web.zoom.us/j/88576084619?pwd=TQ7sreTGbxW8M5dQgmJD925S0eeC6J.1
ID cuộc họp: 885 7608 4619
Mật mã: 123456
16-17h ngày 05.07
23/7 Sáng
(8h-11h30)
Ngữ văn 12 https://us06web.zoom.us/j/88527103603?pwd=jbMzYbJpzPtl6RBql07WGOVWvgpiQE.1
ID cuộc họp: 885 2710 3603
Mật mã: 123456
10h-11h ngày 19.07
Chiều
(13h30-17h00)
Ngữ văn 12 https://us06web.zoom.us/j/88527103603?pwd=jbMzYbJpzPtl6RBql07WGOVWvgpiQE.1
ID cuộc họp: 885 2710 3603
Mật mã: 123456
10h-11h ngày 19.07
          - Khi cần liên hệ về thời khoá biểu: Bà Phí Thị Thu Phương - Cán bộ Công ty VEPIC, ĐT: 0377 607 075
          - Khi cần liên hệ về kĩ thuật phòng zoom: Ông Trịnh Sỹ Tới - Cán bộ Công ty VEPIC, ĐT: 0969 799 153
     - Học liệu số: https:www.hoc10.vn (truy cập vào có đủ bộ sách Cánh Diều)
 
              [1] Trong trường hợp số lượng giáo viên ít thì nhà trường có thể bố trí cho giáo viên tham dự trực tuyến bằng máy tính cá nhân tại cơ sở giáo dục

Tác giả: tieuphuocthua

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tin mới nhất
Giới thiệu

Giới thiệu về gdpt2018.edu.vn

Trang thông tin về tập huấn Chương trình GDPT 2018 của cá nhân Tiêu Phước Thừa xây dựng để chia sẻ nhanh chóng đến quý Thầy cô

Lịch công tác
Quay số
Thống kê
  • Đang truy cập17
  • Máy chủ tìm kiếm11
  • Khách viếng thăm6
  • Hôm nay7,536
  • Tháng hiện tại150,051
  • Tổng lượt truy cập1,139,901
Lịch âm dương
licham.net

- Click vào nút hiển thị ngày trong tuần hoặc tháng âm lịch để xem chi tiết

- Màu đỏ: Ngày tốt

- Xanh lá: Đầu tháng âm lịch

- Màu vàng: Ngày hiện tại

Liên kết site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi