[ĐỒNG THÁP] ĐƯỜNG LINK KẾT NỐI VÀ HỌC LIỆU SỐ PHỤC VỤ TẬP HUẤN SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9, LỚP 12 NĂM HỌC 2024-2025

Thứ sáu - 05/07/2024 00:06
ĐƯỜNG LINK KẾT NỐI VÀ HỌC LIỆU SỐ PHỤC VỤ TẬP HUẤN SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9, LỚP 12 NĂM HỌC 2024-2025          A. SÁCH NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM (CHƯA CÓ SÁCH TIẾNG ANH)
          I. LỚP 9
          1. BỘ SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG
     Link truy cập học liệu: https://nxbgdvn.vn/tai-lieu-sgk-lop9
          Thời gian: Buổi sáng từ 8h00 đến 11h30; Buổi chiều từ 13h30 đến 17h00
 
Ngày SGK môn Link
Thứ 2
(8/7/2024)
Toán 9 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-toan9-kntt
HĐTN, HN 9 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-hdtnhn9-kntt
Thứ 3
(10/7/2024)
LS & ĐL 9 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-lsdl9-kntt
Công nghệ 9 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-congnghe9-kntt
Âm nhạc 9 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-amnhac9-kntt
Thứ 4
(10/7/2024
Ngữ văn 9 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-nguvan9-kntt
Tin học 9 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-tinhoc9-kntt
Thứ 5
(11/7/2024)
Giáo dục TC 9 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-gdtc9-kntt
Mĩ thuật 9 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-mithuat9-kntt
Thứ 6
(12/7/2024)
KHTN 9 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-khtn9-kntt
Giáo dục CD 9 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-gdcd9-kntt
Hotline hỗ trợ trực tuyến:  0981.63.1945 - 0982.336.503 - 0983.675.718
 


          2. BỘ SÁCH: CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
          Link truy cập học liệu: https://nxbgdvn.vn/tai-lieu-sgk-lop9
          Thời gian: Buổi sáng từ 8h00 đến 11h30; Buổi chiều từ 13h30 đến 17h00
 
Ngày SGK môn Link
Thứ 2
(8/7/2024)
Toán 9 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-toan9-ctst
HĐTN, HN 9
(Bản 1)
https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-hdtnhn9-b1-ctst
HĐTN, HN 9
(Bản 2)
https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-hdtnhn9-b2-ctst
Thứ 3
(9/7/2024)
LS & ĐL 9 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-lsdl9-ctst
Công nghệ 9 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-congnghe9-ctst
Âm nhạc 9 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-amnhac9-ctst
Thứ 4
(10/7/2024)
Ngữ văn 9 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-nguvan9-ctst
Tin học 9 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-tinhoc9-ctst
Thứ 5
(11/7/2024)
Giáo dục TC 9 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-gdtc9-ctst
Mĩ thuật 9
(Bản 1)
https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-mithuat9-b1-ctst
Mĩ thuật 9
(Bản 2)
https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-mithuat9-b2-ctst
Thứ 6
(12/7/2024)
KHTN 9 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-khtn9-ctst
Giáo dục CD 9 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-gdcd9-ctst
          Hotline hỗ trợ trực tuyến:  0981.63.1945 - 0982.336.503 - 0983.675.718
 

          II. LỚP 12
          1. BỘ SÁCH: KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG
          Link truy cập học liệu số: https://nxbgdvn.vn/tai-lieu-sgk-lop12
          Thời gian: Buổi sáng từ 8h00 đến 11h30; Buổi chiều từ 13h30 đến 17h00
 
Ngày SGK môn Link
Thứ 2
(8/7/2024)
Ngữ văn 12 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-nguvan12-kntt
Vật lí 12 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-vatli12-kntt
Tin học 12
(THƯD)
https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-tinhoc12-kntt
Thứ 3
(9/7/2024)
Tin học 12
(KHMT)
https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-tinhoc12-kntt
Công nghệ 12
(Nông nghiệp)
https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-congnghe12-kntt
Giáo dục TC 12
(Buổi sáng)
https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-gdtc12-kntt
Thứ 4
(10/7/2024)
Toán 12 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-toan12-kntt
Địa lí 12 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-diali12-kntt
HĐTN, HN 12 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-hdtnhn12-kntt
Mĩ thuật 12 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-mithuat12-kntt
Thứ 5
(11/7/2024)
GD KT&PL 12 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-gdktpl12-kntt
Sinh học 12 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-sinhhoc12-kntt
Âm nhạc 12 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-amnhac12-kntt
Thứ 6
(12/7/2024)
Lịch sử 12 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-lichsu12-kntt
Hoá học 12 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-hoahoc12-kntt
Công nghệ 12
(Công nghiệp)
https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-congnghe12-kntt
GD QP&AN 12 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-gdqpan12-kntt
          Hotline hỗ trợ trực tuyến:  0981.63.1945 - 0982.336.503 - 0983.675.718
 

          2. BỘ SÁCH: CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
          Link truy cập học liệu số: https://nxbgdvn.vn/tai-lieu-sgk-lop12
          Thời gian: Buổi sáng từ 8h00 đến 11h30; Buổi chiều từ 13h30 đến 17h00
 
Ngày SGK môn Link
Thứ 2
(8/7/2024)
Ngữ văn 12 (15/7/2024) https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-nguvan12-ctst
Vật lí 12 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-vatli12-ctst
Tin học 12
(THƯD)
https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-tinhoc12-ctst
Thứ 3
(9/7/2024)
Tin học 12
(KHMT)
https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-tinhoc12-ctst
Giáo dục TC 12
(Buổi chiều)
https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-gdtc12-kntt
Thứ 4
(10/7/2024)
Toán 12 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-toan12-ctst
Địa lí 12 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-diali12-ctst
HĐTN, HN 12
(Bản 1)
https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-hdtnhn12-b1-ctst
HĐTN, HN 12
(Bản 2)
https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-hdtnhn12-b2-ctst
Thứ 5
(11/7/2024)
GD KT&PL 12 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-gdktpl12-ctst
Sinh học 12 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-sinhhoc12-ctst
Âm nhạc 12 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-amnhac12-ctst
Thứ 6
(12/7/2024)
Lịch sử 12 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-lichsu12-ctst
Hoá học 12 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-hoahoc12-ctst
Hotline hỗ trợ trực tuyến:  0981.63.1945 - 0982.336.503 - 0983.675.718
 
 

          B. SÁCH CÁNH DIỀU
          I. LỚP 9
Ngày Buổi Môn Link, ID, MK zoom/
Hội trường
Thời gian
test zoom
9/7/2024 Sáng
(8h-11h30)
Khoa học tự nhiên 9 https://us06web.zoom.us/j/84936105400?pwd=K1MfeMuUopfn2Nb5pVpBdpPNaM6I3G.1
ID cuộc họp: 849 3610 5400
Mật mã: 123456
10-11h ngày 05.07
Sáng
(8h-11h30)
Giáo dục thể chất 9 https://us06web.zoom.us/j/84695417009?pwd=D7BGXX3gDV68nspE2ZgrfInpG0lZCc.1
ID cuộc họp: 846 9541 7009
Mật mã: 123456
10-11h ngày 05.07
Chiều
(13h30-17h00)
Khoa học tự nhiên 9 https://us06web.zoom.us/j/84936105400?pwd=K1MfeMuUopfn2Nb5pVpBdpPNaM6I3G.1
ID cuộc họp: 849 3610 5400
Mật mã: 123456
10-11h ngày 05.07
10/7/2024 Chiều
(13h30-17h00)
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 9 https://us06web.zoom.us/j/83834998982?pwd=Oqm3k6h0BL05e5KkyHAxNnf00BWl0g.1
ID cuộc họp: 838 3499 8982
Mật mã: 123456
14-15h ngày 05.07
11/7/2024 Sáng
(8h-9h30)
Công nghệ 9
Phần 1: Định hướng nghề nghiệp và Modul 1
https://us06web.zoom.us/j/82613044385?pwd=uyEKWgBFnYqiU2UXaaafK4ixiRsUQP.1
ID cuộc họp: 826 1304 4385
Mật mã: 123456
15-16h ngày 05.07
Sáng
(9h45-11h30)
Công nghệ 9
Phần 2: Modul 2, 3
https://us06web.zoom.us/j/82613044385?pwd=uyEKWgBFnYqiU2UXaaafK4ixiRsUQP.1
ID cuộc họp: 826 1304 4385
Mật mã: 123456
15-16h ngày 05.07
12/7/2024 Sáng
(8h-11h30)
Lịch sử và Địa lí 9 (Phần Lịch sử) https://us06web.zoom.us/j/85425935857?pwd=lwC3EauUiLkjRLWbolZhjgpkzOTxXI.1
ID cuộc họp: 854 2593 5857
Mật mã: 123456
16-17h ngày 05.07
Sáng
(8h-11h30)
Mĩ thuật 9 https://us06web.zoom.us/j/88279026793?pwd=9CEZQSZ61g6cvJLZ4ww44swbDeBQFe.1
ID cuộc họp: 882 7902 6793
Mật mã: 123456
16-17h ngày 05.07
Chiều
(13h30-17h00)
Lịch sử và Địa lí 9 (Phần Địa lí) https://us06web.zoom.us/j/85425935857?pwd=lwC3EauUiLkjRLWbolZhjgpkzOTxXI.1
ID cuộc họp: 854 2593 5857
Mật mã: 123456
16-17h ngày 05.07
          - Khi cần liên hệ về thời khoá biểu: Bà Phí Thị Thu Phương - Cán bộ Công ty VEPIC, ĐT: 0377 607 075
          - Khi cần liên hệ về kĩ thuật phòng zoom: Ông Trịnh Sỹ Tới - Cán bộ Công ty VEPIC, ĐT: 0969 799 153
     - Học liệu số: https:www.hoc10.vn (truy cập vào có đủ bộ sách Cánh Diều)
          II. LỚP 12
Ngày Buổi Môn Link, ID, MK zoom/
Hội trường
Thời gian
test zoom
9/7/2024 Sáng
(8h-11h30)
Tin học 12 (Tin học ứng dụng) https://us06web.zoom.us/j/85394000533?pwd=7GaYHWomLs7HwIXFOvPE2QC0BQNOjt.1
ID cuộc họp: 853 9400 0533
Mật mã: 123456
10-11h ngày 05.07
Sáng
(8h-11h30)
Vật lí 12 https://us06web.zoom.us/j/83833159399?pwd=4VdUPGsfzRWQ6DRcbrD60jk9otz1Qm.1
ID cuộc họp: 838 3315 9399
Mật mã: 123456
10-11h ngày 05.07
Chiều
(13h30-17h00)
Tin học 12 (Khoa học máy tính) https://us06web.zoom.us/j/85394000533?pwd=7GaYHWomLs7HwIXFOvPE2QC0BQNOjt.1
ID cuộc họp: 853 9400 0533
Mật mã: 123456
10-11h ngày 05.07
10/7/2024 Sáng
(8h-11h30)
Địa lí 12 https://us06web.zoom.us/j/87343016260?pwd=33rqS5r4nhDajaKIEvVb1KR8uJG42z.1
ID cuộc họp: 873 4301 6260
Mật mã: 123456
14-15h ngày 05.07
Sáng
(8h-11h30)
Công nghệ 12 (Lâm nghiệp - Thuỷ sản) https://us06web.zoom.us/j/87632677496?pwd=xBuFBXwDqMxV2qTkcYbWGDA2wSHfbU.1
ID cuộc họp: 876 3267 7496
Mật mã: 123456
14-15h ngày 05.07
Chiều
(13h30-17h00)
Công nghệ 12 (Điện - Điện tử) https://us06web.zoom.us/j/87343016260?pwd=33rqS5r4nhDajaKIEvVb1KR8uJG42z.1

ID cuộc họp: 873 4301 6260
Mật mã: 123456
14-15h ngày 05.07
11/7 Sáng
(8h-11h30)
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 12 https://us06web.zoom.us/j/81890923319?pwd=2nMXav9OsgbUMDYHs0rDytIq111Mre.1

ID cuộc họp: 818 9092 3319
Mật mã: 123456
15-16h ngày 05.07
Sáng
(8h-11h30)
Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 12 https://us06web.zoom.us/j/84074955589?pwd=F1njB52BDHUoVz0957gExN2aWL51bm.1

ID cuộc họp: 840 7495 5589
Mật mã: 123456
15-16h ngày 05.07
Chiều
(13h30-17h00)
Sinh học 12 https://us06web.zoom.us/j/81890923319?pwd=2nMXav9OsgbUMDYHs0rDytIq111Mre.1
ID cuộc họp: 818 9092 3319
Mật mã: 123456
15-16h ngày 05.07
Chiều
(13h30-17h00)
Giáo dục quốc phòng và an ninh 12 https://us06web.zoom.us/j/84074955589?pwd=F1njB52BDHUoVz0957gExN2aWL51bm.1
ID cuộc họp: 840 7495 5589
Mật mã: 123456
15-16h ngày 05.07
12/7 Sáng
(8h-11h30)
Hoá học 12 https://us06web.zoom.us/j/82750034114?pwd=mosRmes1QQZmn8XwwMqpogG6w7Y1pf.1
ID cuộc họp: 827 5003 4114
Mật mã: 123456
16-17h ngày 05.07
Sáng
(8h-11h30)
Toán 12 https://us06web.zoom.us/j/82026583805?pwd=ryoDqnXipxT5WeCLrDhK6rWrejQqdv.1
ID cuộc họp: 820 2658 3805
Mật mã: 123456
16-17h ngày 05.07
Chiều
(13h30-17h00)
Lịch sử 12 https://us06web.zoom.us/j/82750034114?pwd=mosRmes1QQZmn8XwwMqpogG6w7Y1pf.1
ID cuộc họp: 827 5003 4114
Mật mã: 123456
16-17h ngày 05.07
Chiều
(13h30-17h00)
Toán 12 https://us06web.zoom.us/j/82026583805?pwd=ryoDqnXipxT5WeCLrDhK6rWrejQqdv.1
ID cuộc họp: 820 2658 3805
Mật mã: 123456
16-17h ngày 05.07
Chiều
(13h30-17h00)
Giáo dục thể chất 12 https://us06web.zoom.us/j/88576084619?pwd=TQ7sreTGbxW8M5dQgmJD925S0eeC6J.1
ID cuộc họp: 885 7608 4619
Mật mã: 123456
16-17h ngày 05.07
23/7 Sáng
(8h-11h30)
Ngữ văn 12 https://us06web.zoom.us/j/88527103603?pwd=jbMzYbJpzPtl6RBql07WGOVWvgpiQE.1
ID cuộc họp: 885 2710 3603
Mật mã: 123456
10h-11h ngày 19.07
Chiều
(13h30-17h00)
Ngữ văn 12 https://us06web.zoom.us/j/88527103603?pwd=jbMzYbJpzPtl6RBql07WGOVWvgpiQE.1
ID cuộc họp: 885 2710 3603
Mật mã: 123456
10h-11h ngày 19.07
          - Khi cần liên hệ về thời khoá biểu: Bà Phí Thị Thu Phương - Cán bộ Công ty VEPIC, ĐT: 0377 607 075
          - Khi cần liên hệ về kĩ thuật phòng zoom: Ông Trịnh Sỹ Tới - Cán bộ Công ty VEPIC, ĐT: 0969 799 153
     - Học liệu số: https:www.hoc10.vn (truy cập vào có đủ bộ sách Cánh Diều)
            C. SÁCH TIẾNG ANH
            1. Sách Global Success
            Lớp  9:
            https://zoom.us/j/95305558768?pwd=UtMx2hw6rhBNxxXwVE6Ua0Ubpkqo1m.1
          Meeting ID: 953 0555 8768
          Passcode: 123456789
          Lớp 12:
          https://zoom.us/j/97260847616?pwd=JpV4kHhdL7j7fvTafDyahbwMw0g3Qf.1
          Meeting ID: 972 6084 7616
          Passcode: 123456789
            2. Sách giáo khoa Tiếng Anh của Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam
         TẬP HUẤN SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG ANH ISW 9
Thời Gian: 7:30-11:30

https://us02web.zoom.us/j/81350892786?pwd=H8PXv8b7cyKXVQiLiaXQvdU20LkivB.1
ID: 813 5089 2786
Passcode: 160234

TẬP HUẤN SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG ANH ISW 12
Thời Gian: 7:30-11:30

https://us02web.zoom.us/j/88347778141?pwd=mt3htJcCOtsci1tEnNwiv0nx9g3X7G.1
ID: 883 4777 8141
Passcode:799474

          3. Sách giáo khoa Tiếng Anh của Công ty VPBOX (Lớp 9 trường TH-THCS- THPT Tương Lai)
          Thời gian: ngày 15.7.2024, Thứ 2, 08h00-11h30
          Link Zoom:   https://us06web.zoom.us/j/87882109155?pwd=4bBog0ylKaFQmUsGPKUt1785rV1r4k.1
          Meeting ID: 878 8210 9155
          Passcode: 399544
 

Tác giả: tieuphuocthua

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tin mới nhất
Giới thiệu

Giới thiệu về gdpt2018.edu.vn

Trang thông tin về tập huấn Chương trình GDPT 2018 của cá nhân Tiêu Phước Thừa xây dựng để chia sẻ nhanh chóng đến quý Thầy cô

Lịch công tác
Quay số
Thống kê
  • Đang truy cập15
  • Máy chủ tìm kiếm12
  • Khách viếng thăm3
  • Hôm nay5,575
  • Tháng hiện tại90,011
  • Tổng lượt truy cập1,275,388
Liên kết site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi