triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2021-2022

Số: 1121/SGDĐT-GDTrH-TX&CN V/v triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2021-2022

Số kí hiệu 1121/SGDĐT-GDTrH-TX&CN
Ngày ban hành 12/08/2021
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Giáo dục Trung học
Cơ quan ban hành Sở GDĐT
Người ký Nguyễn Thanh Danh

Nội dung

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 1121/SGDĐT-GDTrH-TX&CN                Đồng Tháp, ngày 13 tháng 8 năm 2021
V/v triển khai thực hiện chương trình
giáo dục trung học năm học 2021-2022
 
                                      Kính gửi:
- Trưởng phòng các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.
Căn cứ Công văn số 2613/BGDĐT-GDTrH ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2021-2022 và vận dụng Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục (KHGD) của nhà trường (sau đây gọi là Công văn 5512). Để thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông, Sở GDĐT hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung như sau:
I. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường
1. Đối với lớp 6: Xây dựng và tổ chức thực hiện KHGD của nhà trường được thực hiện theo Công văn 5512; Việc xây dựng KHGD của tổ chuyên môn, KHGD và kế hoạch bài dạy (giáo án) của giáo viên tham khảo các phụ lục gợi ý đính kèm.
2. Đối với các lớp từ lớp 7 đến lớp 12: Xây dựng và tổ chức thực hiện KHGD của nhà trường phù hợp với điều kiện thực tiễn, đáp ứng yêu cầu thực hiện hiệu quả các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh; phát huy tính chủ động, sáng tạo của tổ chuyên môn và giáo viên trong việc xây KHGD của tổ chuyên môn, KHGD và kế hoạch bài dạy (giáo án) của giáo viên([1]).
II. Tổ chức dạy học các môn học và hoạt động giáo dục lớp 6
Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được xây dựng theo hướng mở, trong đó quy định tổng số tiết trong một năm học cho mỗi môn học, hoạt động giáo dục (HĐGD). Nhà trường chủ động bố trí thời gian triển khai KHGD các môn học và HĐGD trong năm học bảo đảm tính khoa học, sư phạm, không gây áp lực đối với học sinh; lưu ý việc tổ chức triển khai KHGD một số môn học, HĐGD sau:
1. Môn Lịch sử và Địa lí
a) Chương trình môn Lịch sử và Địa lí bao gồm phân môn Lịch sử và phân môn Địa lí, mỗi phân môn được thiết kế theo mạch nội dung riêng, trong đó nhiều nội dung dạy học liên quan được bố trí gần nhau để hỗ trợ nhau; nội dung Lịch sử tích hợp trong những phần phù hợp của nội dung Địa lí và nội dung Địa lí tích hợp trong những phần phù hợp của nội dung Lịch sử. Căn cứ tình hình đội ngũ giáo viên của nhà trường, hiệu trưởng phân công giáo viên dạy học các nội dung của chương trình phù hợp với năng lực chuyên môn của giáo viên. Nhà trường cần chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để giáo viên đáp ứng yêu cầu về chuyên môn đảm nhận việc dạy học toàn bộ chương trình môn học.
b) Kế hoạch dạy học môn học được xây dựng theo từng phân môn Lịch sử và phân môn Địa lí, các phân môn được bố trí dạy học đồng thời trong từng học kì phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường.
c) Việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên được thực hiện trong quá trình dạy học theo từng phân môn. Bài kiểm tra, đánh giá định kì được xây dựng bao gồm nội dung phân môn Lịch sử và phân môn Địa lí theo tỉ lệ phù hợp với nội dung và thời lượng dạy học của mỗi phân môn đến thời điểm kiểm tra, đánh giá.
2. Môn Khoa học tự nhiên
a) Chương trình môn Khoa học tự nhiên bao gồm các chủ đề: Chất và sự biến đổi của chất, Vật sống, Năng lượng và sự biến đổi, Trái Đất và bầu trời. Các chủ đề được sắp xếp chủ yếu theo logic tuyến tính, có kết hợp ở mức độ nhất định với cấu trúc đồng tâm, đồng thời có một số chủ đề liên môn, tích hợp nhằm hình thành các nguyên lí, quy luật chung của thế giới tự nhiên. Căn cứ tình hình đội ngũ giáo viên của nhà trường, hiệu trưởng phân công giáo viên dạy học các chủ đề phù hợp với năng lực chuyên môn của giáo viên. Nhà trường cần chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để giáo viên đáp ứng yêu cầu về chuyên môn đảm nhận việc dạy học các chủ đề hoặc toàn bộ chương trình môn học.
b) Kế hoạch dạy học môn học được xây dựng phù hợp với logic sắp xếp các chủ đề của chương trình môn học và điều kiện tổ chức dạy học của nhà trường. Căn cứ vào điều kiện thực tế, nhà trường có thể tổ chức dạy học đồng thời các chủ đề trong từng học kì, bảo đảm tính khoa học, sư phạm, phù hợp với nội dung môn học.
c) Việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong mỗi học kì được thực hiện trong quá trình dạy học môn học theo kế hoạch. Bài kiểm tra, đánh giá định kì được xây dựng gồm nội dung của các chủ đề đã thực hiện theo kế hoạch dạy học, bảo đảm tỉ lệ phù hợp với nội dung và thời lượng dạy học đến thời điểm kiểm tra, đánh giá.
3. Nội dung giáo dục của địa phương
a) Nội dung giáo dục của địa phương bao gồm những vấn đề cơ bản về văn hoá, lịch sử, địa lí, kinh tế, xã hội, môi trường, hướng nghiệp,... của địa phương. Căn cứ vào nội dung giáo dục của địa phương, hiệu trưởng phân công giáo viên dạy học các chủ đề phù hợp với năng lực của giáo viên.
b) Kế hoạch dạy học Nội dung giáo dục của địa phương được xây dựng theo từng chủ đề phù hợp với điều kiện tổ chức dạy học của nhà trường và kế hoạch dạy học các môn học có liên quan, tạo thuận lợi cho học sinh liên hệ, vận dụng những nội dung kiến thức đã học trong các môn học với thực tiễn tại địa phương.
c) Giáo viên dạy học chủ đề nào thực hiện việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên đối với chủ đề đó theo kế hoạch. Bài kiểm tra, đánh giá định kì được xây dựng phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường, nội dung kiểm tra, đánh giá bao gồm nội dung các chủ đề đã dạy học đến thời điểm kiểm tra, đánh giá.
4. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
a) Chương trình Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp bao gồm các nội dung hoạt động được tổ chức trong và ngoài nhà trường với các hình thức hoạt động chủ yếu là Sinh hoạt dưới cờ, Sinh hoạt lớp, HĐGD theo chủ đề và Hoạt động câu lạc bộ. Căn cứ vào điều kiện thực tế của nhà trường, hiệu trưởng phân công cán bộ quản lý, giáo viên đảm nhận việc tổ chức thực hiện các hoạt động phù hợp với năng lực của cán bộ quản lý, giáo viên.
b) Kế hoạch tổ chức các hoạt động được xây dựng phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường; tăng cường phối hợp với cha mẹ học sinh, chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan để tổ chức cho học sinh thực hiện các hoạt động trong và ngoài nhà trường.
c) Cán bộ quản lý, giáo viên được phân công tổ chức hoạt động nào thực hiện việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên đối với hoạt động đó theo kế hoạch. Bài kiểm tra, đánh giá định kì được xây dựng phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường, nội dung kiểm tra, đánh giá bao gồm nội dung các hoạt động đã thực hiện đến thời điểm kiểm tra, đánh giá.
III. Tổ chức thực hiện
1. Phòng GDĐT: Triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc hướng dẫn này; tăng cường công tác kiểm tra, tư vấn, đánh giá rút kinh nghiệm, điều chỉnh kịp thời việc xây dựng và tổ chức thực hiện KHGD nhà trường của các đơn vị trực thuộc. Định kì báo cáo về Sở GDĐT cùng với báo cáo Sơ kết học kì 1 và Tổng kết năm học.
2. Đơn vị trực thuộc Sở GDĐT: Triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc hướng dẫn này; tổ chức xây dựng và ban hành KHGD của nhà trường; chỉ đạo tổ/nhóm chuyên môn nghiên cứu, đề xuất giải pháp triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường. Định kì báo cáo về Sở GDĐT cùng với báo cáo Sơ kết học kì 1 và Tổng kết năm học.
* Lưu ý: Công văn này thay thế Công văn số 1140/SGDĐT-GDTrH-TX&CN ngày 27 tháng 8 năm 2019 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2019-2020.
Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc công văn này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, cần báo cáo kịp thời về Sở GDĐT (qua Phòng GDTrH-TX&CN) để được hướng dẫn./.
 
Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Trung tâm HL và TĐ TDTT (để thực hiện);
- Giám đốc, Phó Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, H.H, 03b.
 
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thanh Danh
 
 
([1]) Hoàn thiện KHGD của tổ chuyên môn, KHGD và kế hoạch bài dạy (giáo án) của giáo viên đã được xây dựng và thực hiện từ các năm học trước. Trong quá trình rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện tham khảo các phụ lục gợi ý đính kèm để thực hiện tiệm cận với mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ triển khai các năm học tiếp theo.
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Công văn"

Giới thiệu về Website

Website cá nhân cung cấp thông tin hỗ trợ giáo viên trung học tỉnh Đồng Tháp thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018

Đăng nhập hệ thống LMS
Thăm dò ý kiến

Bạn có tìm được thông tin hữu ích?

Thống kê
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay561
  • Tháng hiện tại6,710
  • Tổng lượt truy cập527,180
Đăng nhập
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Trắc nghiệm Online
Hỏi đáp
Tổng thể
Webmail
Đăng Ký Tài Khoản Office 365 Education
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây